GR EN
?????S
Μελέτη S. ?a??ßa?
Συνεργάτες ??µ?t??? ???s?? G??pt?? ?S??, ????? ????????? ????t??t?? µ??a?????, Ge????? ??????? 3d animation
3? ß?aße?? se ?a?e?????? ?a???te????? d?a????sµ? ( 2003)??a d??fa?? ???a???? ????f?? p?? pe??st??feta? µe t?? ??eµ? ap?te?e? s?µa ??a t?? sta?µ? t?? ?sap sta ??t? ?at?s?a. ?? pe??ß????? t?? sta?µ?? ????? t? f?s??? st???e??, ??aµpt? ?a? aµet?ß??t? ??e? µ??e? e?a??a??? t? f?? ?a? t?? d?a??? ????s? t?? a????p??. ??t??µe?? ?ta? ? s??e??? d??????? ?e??f??? ?a? pe??ß?????t??.